תקנון ג'ירפה חוויות אורבניות בע״מ – ארגזי שוק, סיורי אוכל וסדנאות

אוגוסט 2022

*התייחסות לסיורים ספציפית – בעמוד 6

 1. הגדרות

"החברה" או "מפעיל השירות" – ג'ירפה חוויות אורבניות בע"מ, ח.פ 516096815.

"טופס הזמנה" – מסמך בנוסח המצורף לתקנון זה ומסומן כנספח א', כל הזמנת משלוח מהחברה תיעשה באמצעות מילוי טופס הזמנה חתום על ידי הלקוח. טופס ההזמנה יכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום וצורת הגבייה. מילוי טופס הזמנה מהווה הזמנת שירות מחברת ג׳ירפה חוויות אורבניות בע״מ.

"השירות" – משלוח ארגזי שוק / סיורים / סדנאות

"לקוח פוטנציאלי" – אדם פרטי בגיל 18 ומעלה ו/או תאגיד אשר מבקשים לקבל מהחברה את השירות ומילאו ושלחו לחברה את טופס ההזמנה המקוון / למייל החברה [email protected] או לטל' 051-2233293 ואשר מחזיקים בכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

"לקוח" – לקוח פוטנציאלי אשר החברה אישרה לו בכתב כי קיבלה את טופס הזמנה שלו וכי היא תספק עבורו את השירות. לקוח אשר שלח לחברה טופס הזמנה יראוהו כמי שקרא והבין תקנון זה במלואו והסכים לכל תנאיו בטרם הזמין את השירות מהחברה.

 1. הוראות והנחיות בקשר עם ביצוע הזמנה ואחריות החברה

 1. מפעיל השירות איננו מחויב להתקשר עם לקוח פוטנציאלי שמילא טופס הזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק את השירות למי מלקוחותיה הפוטנציאליים, מכל סיבה שהיא. היה ובחרה החברה שלא לספק את השירות ללקוח פוטנציאלי, ובכפוף לכך שלא גבתה ממנו החברה תשלום בעבור השירות, לא תהיה ללקוח הפוטנציאלי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעיל השירות, ו/או מי מטעמו, בשל כך והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי, כסף ו/או בשווה כסף בגין כך.

 1. עצם מילוי טופס הזמנה מהווה גם הצהרה מטעם המשתמש לפיה כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך למשתמש, או שהוא פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.

 1. לאור המצב הנוכחי בקשר עם התפרצות מחלת הקורונה בישראל ובעולם, ולאור העובדה כי אין ודאות במשק ובכל יום יוצאות הגבלות והנחיות חדשות מטעם משרדי הממשלה והרשויות, אין החברה מתחייבת כי בכל רגע נתון, כלל המוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידה יהיו זמינים ללקוחותיה.

 1. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה בלקוח, לא תהיה לחברה אפשרות לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש באופן קבוע ומוחלט, החברה תעשה כל שלאל ידה על מנת לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה ללקוח אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם כך, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מעבר להשבת סכומי הכסף שנגבו על ידי החברה ממנו, בקיזוז הוצאות החברה בקשר עם ההזמנה של אותו לקוח, ככל שהיו.

 1. כאשר מדובר בתכולה של ארגז מהשוק – במידה ומסיבה כשלהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם מפעיל השירות לספק מוצר ספציפי המופיע ברשימת המוצרים הנכנסים לארגז- מפעיל השירות יהיה ראשי להחליף את המוצר הספציפי במוצר אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ואו דרישה מהחברה בקשר עם שינוי כאמור.

 1. הלקוח מודע ומאשר כי תכולת הארגזים עשויה להשתנות בהתאם לעונות השנה ולממצאי חומרי הגלם בשוק.

 1. למען הסר ספק יובהר, כי החברה מספקת שירותי שליחויות בלבד, ואין ולא תהיה לה כל אחריות על טיב המוצרים אותם מזמינים הלקוחות ו/או על השפעות צריכת המוצרים על ידי הלקוחות.

 1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. מפעיל המיזם אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי לחברה.

 1. מדיניות שירותים ומחירים

 1. זמן המשלוח ליעדים בין חדרה לגדרה הוא עד 5 ימי עסקים. לטווחים צפונית מחדרה / דרומית מגדרה ייתכנו זמני משלוח ארוכים יותר.

 1. המשלוח שהוזמן יגיע ליעדו עד חצי שעה לפני כניסת השבת. ההזמנות יסופקו לכל חלקי הארץ בהתאם לאמור ולעלויות מחירון המשלוחים של החברה, כפי שאלו יפורסמו על ידי החברה מעת לעת.

 1. לקוח אשר ביצע הזמנה ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך מיידית לחברה באמצעות הטלפון וכן בהודעה בכתב.

 1. ביטול העסקה יתאפשר תוך שעה אחת מרגע ביצוע התשלום בלבד.

 1. במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לכל יחידה שהוזמנה (קרי ארגז בודד / משתתף יחיד בסיור / סדנה) לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.

 1. בעת ביטול עסקה עקב אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו ללקוח בעת הרכישה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול. כספו של הלקוח יוחזר עד 8 ימי עבודה באמצעות ביטול מול חברת האשראי של הלקוח.

 1. החזרה או החלפה של מוצרים מוגבלת למוצרים שאינם מתכלים והינה אפשרית תוך 5 ימים ממועד קבלת המוצר ובתנאי שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב לחברה ולא נעשה שימוש במוצר, והוא נמצא באריזתו המקורית. במקרה של ביטול- המוצר יוחזר על ידי הלקוח, באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ואין בו שום פגם.

 1. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או הנחיות הגורמים המוסמכים ברשויות בקשר עם אספקת שירותים במשק.

 1. דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר.

 1. במידה וקיים איסוף עצמי הלקוח לא יחויב על עלות דמי משלוח.

 1. המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים אינם כוללים דמי משלוח.

 1. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר ו/או באמצעי הפרסום והשיווק של  החברה. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע במחירון החברה בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים בפלטפורמות על-ידי המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר.

 1. תשלום בגין השירותים; ביטול עסקה והחזרות

 1. לקוחות פרטיים – כל המחירים המוצגים כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית.
 2. לקוחות עסקיים וחברות – כל המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית או באמצעות אפליקציית ביט.

 1. לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות טופס הזמנה ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‎5 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‎5 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.  על אף האמור בסעיף זה מובהר, כי האחריות לטיב המוצרים אינה תחול על החברה המהווה שירות משלוחים בלבד.

 1. אופן ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול״)
 1. בדוא"ל לכתובת [email protected]
 2. פנייה ישירה במיסרון (הודעת sms) לשירות הלקוחות של הפלטפורמות במוקד הטלפוני אשר פרטיו 051-2233293
 1. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

 1. ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

 1. ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 1. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‎5.2.1 לעיל והוראות סעיף ‎5.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 1. עסקאות לרכישת טובין פסידים;
 2. עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 3. עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
 4. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 5. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

 1. מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
 1. בסעיף ‎5.5 זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי הפלטפורמות למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 2. הוראות סעיף ‎5.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‎5.4 לעיל.
 3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי הפלטפורמות לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי הפלטפורמות את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 1. תוצאות ביטול עסקה

 1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 1. החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
 2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

 1. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‎5.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 1. החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 1. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
 1. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‎5.6.1 ו-‎5.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‎5.3 ו-‎5.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
 2. במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן אין בהוראות סעיפים ‎5.6.1 ו-‎5.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהלקוח במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 1. סיורים

6.1.  ג'ירפה חוויות אורבניות לא תישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק בגוף או ברכוש.  

6.2. ג'ירפה חוויות אורבניות מציעה סיורים קולינריים ותרבותיים במתחמי השווקים ועצם פעילותה מתבססת על העסקים הפועלים כחוק במתחמי השווקים. האחריות על טיב המזון, המוצרים והטעימות בסיור היא על העסקים בהם אנו מתארחים. 

6.3. הסיור יתקיים בשפה העברית למעט ותואם מראש כי יתקיים באנגלית או כל שפה אחרת.

6.4 בקשות מיוחדות בתחום המזון יש לתאם עד 3 ימים לפני הסיור (לרבות כשרות, צמחוני/טבעוני/ ללא גלוטן) על מנת שהחברה תוכל לספק חלופות מתאימות או לעדכן את הלקוח כי לא ניתן לספק חלופות בסיור מסוים.

6.5 החברה מדגישה כי האחריות על בקשות מיוחדות בתחום המזון מוטלת על הלקוח בלבד. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת למצוא תחליפים טבעוניים / כשרים / ללא גלוטן ללקוחות, אך הינה גורם ממליץ בלבד. המטבחים של בתי העסק נתונים באחריותם בלבד ואלא אם צוין במפורש על ידי בעל העסק, יש להניח שאינם סטריליים ועל כן עשויים להכיל שאריות גלוטן / מנות מן החי.

6.6 החברה אינה מתחייבת ואינה לוקחת אחריות על התאמות תזונתיות במקרים של: צליאק, רגישות ללקטוז, סכרת, רגישות לאגוזים, אלרגיות וכיו״ב, ו/או כל מחלה אחרת שעלולה להוות סיכון בריאותי על מי מהמשתתפים.

6.7  בקשות מיוחדות בתחום הנגישות יש לתאם מראש עם נציג החברה בטלפון / מייל על מנת לאפשר הערכות מיטבית למסלול הסיור (משתתפ/ת בכיסא גלגלים, עגלת פעוטות וכו').

6.8 עדכון מספר המשתתפים יתאפשר עד 48 שעות טרם הסיור, באמצעות שיחת טלפון עם אחד מנציגי החברה ובכפוף לאישור בכתב מטעם החברה. חיוב בפועל יעשה בהתאם למספר המשתתפים הסופי שהועבר לחברה עד 48 שעות לפני הסיור ובתנאי שמספר זה אינו נמוך מהמספר המינימלי של המשתתפים לסיור פרטי. לאחר זמן זה החברה אינה מתחייבת להחזר או זיכוי, למעט מקרים חריגים של כח עליון או בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.9 דחיית סיור תתאפשר ללא עלות ובתנאי שנעשתה בתיאום מול נציג החברה עד 48 שעות לפני הסיור. הדחייה תתאפשר לטווח של שלושה חודשים ממועד הסיור המקורי. בטווח 24 השעות שלפני הסיור לא תתאפשר דחיית סיור.

6.10 ביטול סיור בהחזר כספי מלא יתאפשר עד כ-7 ימי עסקים טרם מועד הסיור שנקבע, בהודעה בכתב או באישור טלפוני של אחד מנציגי החברה. החזר של 50% מסך העסקה יינתן לביטולים שיעשו עד כ-48 שעות לפני מועד הסיור. לאחר מועד זה לא יתאפשרו ביטולים והעסקה תחויב במלואה.

6.11 ואוצ׳רים מתנה לסיור בתוקף לשנה מיום רכישתם. לאחר פקיעת תוקפם, החברה אינה מחויבת לכבדם.

 1. סודיות ופרטיות

 1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה בפלטפורמות עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
 2. החברה לא תעביר פרטים של לקוח כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו לקוח מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך עצם מתן האפשרות להעניק את השירות. כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.
 3. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.
 4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הלקוחות, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 5. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח ללקוח שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או של החברות הקשורות לחברה, על-ידי שליחת הודעה ל: כתובת דוא"ל [email protected] ו/או ב-SMS למספר 051-2233293.
 6. החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל בלבד.

 1. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לנותן השירות הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

 1. העדר אחריות

 1. החברה אינה צד להתקשרות שתעשה בין הלקוח למוכרי הטובין אותם היא מוסרת ללקוחותיה באמצעות השירות.

 1. החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של מוכרי המוצרים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים.

 1. תמונות המוצרים המופיעות באתר החברה וברשתות החברתיות ככל שיופיעו, הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום.

 1. החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המוכרים, רמת השירות של המוכרים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.

 1. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות השירות בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

 1. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם השירות, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות החברה (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

 1. שונות

 1. השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. על הלקוח לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, וכי במידה שהלקוח אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי תקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותי החברה. בעצם השימוש בשירותי החברה מובעת הסכמה לתנאי תקנון זה, כפי נוסחם מעת לעת.

 1. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש בשירותי החברה. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר או בפלטפורמות השונות בהן עושה שימוש החברה.

 1. תנאי תקנון זה, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

 1. במידה שסעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

 1. במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי תקנון זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי תקנון זה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

 1. החברה רשאית להסב את זכויותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. הלקוח אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

 1. הדין החל על כל הקשור בשירות זה הוא הדין הישראלי בלבד.

 1. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 1. מובהר כי האמור בסעיפים 8.1-8.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לפלטפורמות דין זר.


נספח א' – טופס הזמנה

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated
Graphical user interface

Description automatically generated
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקה
   Apply Coupon